Здравеопазване

Българите с най-ниска продължителност на живота в Евросъюза

Българите с най-ниска продължителност на живота в Евросъюза, за Великотърновска област тя е 74,2 години

България е изправена пред сериозен демографски проблем, който за съжаление, се оказва непреодолим вече десетилетия. Според анализ на НСИ, публикуван днес, средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74,8 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) остава непроменена.

България заедно с Латвия (74,9 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83,4) и Италия (83,1 години).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,4 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78,4 години.

За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1,9 години, а при жените – с 1,8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока (75,7 години) отколкото на населението в селата (72,8 години).

Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2,3 години, а за населението в селата е с 1 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16,1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,1 и 17,8 години. За периодa 2008 – 2018 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1,2 години (0,9 за мъжете и 1,5 за жените).

Очакваната продължителност на живота варира от 72,7 години в област Монтана до 76,6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8,5 години), а най-малка – в областите София (столица) и Шумен (6 години).