Образование

XXIII Национален конкурс „Учител на годината“

За двадесет и трети път Син­ди­ка­тът на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли ор­га­ни­зи­ра На­ци­о­на­лен кон­курс „Учи­тел на го­ди­на­та“. Конкурсът се провежда на общинско и национално равнище.

Кан­ди­да­ти­те за учас­тие в кон­кур­са тряб­ва да от­го­ва­рят на след­ни­те об­щи изис­к­ва­ния: да имат за­дъл­бо­че­на про­фе­си­о­нал­на под­го­тов­ка и ви­со­ка об­ща кул­ту­ра; да са пос­тиг­на­ли ви­со­ки и трай­ни ре­зул­та­ти в сво­я­та педагогическа дей­ност; да се пол­з­ват с ав­то­ри­тет, да са ува­жа­ва­ни от уче­ни­ци и ро­ди­те­ли; да бъ­дат но­си­те­ли и ини­ци­а­то­ри на пе­да­го­ги­чес­ки ино­ва­ции; да при­те­жа­ват ви­со­ка кул­ту­ра на пе­да­го­ги­чес­ко об­щу­ва­не; да са при­мер за граж­дан­с­ко по­ве­де­ние. И не на последно място – да са ини­ци­а­то­ри в при­ла­га­не­то на ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии.

На об­щин­с­ко рав­ни­ще кон­кур­сът се ор­га­ни­зи­ра и про­веж­да от Общинския координационен съвет (ОбКС) на СБУ до 20 март 2020 г. В него мо­гат да учас­т­ват всич­ки учи­те­ли – членове на СБУ, ди­рек­то­ри и заместник-ди­рек­то­ри от об­щи­на­та – добри социални партньори.

Желаещите да кандидатстват могат да получат повече информация на официалния сайт на организацията.