Денят

Tехническата рекултивация на депaта за битови отпадъци в региона приключва преди края на годината

           Експерт на РИОСВ – Велико Търново участва в комисия за приемане на техническата рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на територията на община Павликени. Дейностите са приключени успешно, като на територията на депото от 42,873 дка е изграден горен изолационен екран, газоотвеждаща система, система за събиране, отвеждане и пречистване на инфилтрата, експлоатационен път, система за улавяне и отвеждане на повърхностни води, система за мониторинг топографията на депото и на подземни води. Следващият етап е изпълнение на етап Биологична рекултивация, която ще се осъществява чрез затревяване върху целия терен и засаждане на храстовидна растителност. Предвидената система от вегетационни грижи с продължителност и етапност от 3 години, се състои в торене, косене, поливки и др., които се изпълняват в определен технологичен ред. Следва задължителния период от следексплоатационни грижи в т. ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) за период не по-кратък от 30 години след закриване, които за общинските депа, са ангажимент на общините.

До края на месец август 2021 г . предстои приемане изпълнението на техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на община Велико Търново. На финалната права са дейностите по рекултивацията на депото на община Полски Тръмбеш. Общините Трявна и Елена също ще приключат рекултивацията на общинските си депа преди края на годината.