Икономика

97 проверки на 91 обекта в областите Велико Търново и Габрово извърши РИОСВ през септември

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха 97 проверки на 91 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 75 са планирани проверки и 22 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени четири предписания. През периода е съставен един акт за неизпълнение на дадено предписание по Закона за управление на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление на стойност 2000 лв. Сключени са четири споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 7280 лв. Наложена е принудителна административна мярка на дружество с цел предотвратяване на нарушения и възникване на непосредствена опасност от увреждане и унищожаване на част от природно местообитание.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4501 лв. От получените суми 3601 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Велико Търново и Община Горна Оряховица – по 1600 лв.