Икономика Поминък

93 954 нарушения на трудовите правоотношения са установили през 2022 г. от Главната инспекция по труда

Работниците и служителите да не се съгласяват да подписват договори с фиктивни условия в тях, тъй като това възпрепятства контролните органи да съберат безспорни доказателства за нарушенията. Това съветват от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ).

От ведомството посочват, че е важно гражданите да подават сигнали своевременно, докато още работят, за да бъдат установени на работното място. Да съдействат на контролните органи, които са длъжни да пазят анонимността на подателите на сигналите, също е един от съветите на ГИТ. От там подчертават, че договорените устно условия за работа също възпрепятстват оказването на адекватна защита.
„Трудовото законодателство гарантира правата на работещите, но никой не може да ги защити по-добре от самите тях“, коментират от инспекцията.

В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които се оплакват, че не им е платено договореното, след като са работили без трудов договор и са били освободени. От ГИТ посочват, че при такива случаи не може да се извърши контрол, защото реално не могат да установяват, че жалбоподателят полага труд. Те не мога да принудят работодателя да изплати дължимите суми, тъй като няма писмени доказателства, че той наистина ги дължи, обясняват от инспекцията.

„Честа практика са и сигналите за неизплатени възнаграждения след прекратяване на трудовото правоотношение, но при проверките се оказва, че договорената писмено сума е изплатена, а лицата претендират за договорена устно“, коментират още от ГИТ.

Сигналите, които постъпват в Инспекцията по труда, касaят най-вече трудовите правоотношения. Те са свързани със заплащането на труда, с възникването и прекратяването на трудовите правоотношения.

През миналата година контролните органи на Инспекцията по труда са установили 93 954 нарушения, свързани с осъществяването на трудовите правоотношения. Най-често срещаните се отнасят до заплащането на труда, по възникване на трудовите правоотношения и на разпоредбите за разпределението на работното време.

За януари 2023 г. са извършени 3392 проверки, при които са констатирани 18 749  нарушения. Лицата, работещи без трудов договор през януари 2023 г. са 270. Най-много нарушения се установят в секторите и икономическите дейности, в които се извършват и най-много проверки. Това са строителството, хотелиерството и ресторантьорството, търговията, растениевъдството и животновъдството.

Тези сектори са идентифицирани на база анализи на резултатите от контролната дейност и други анализи, като високорискови по отношение прилагането на трудовото законодателство. Съответно в тях се планират мерки за  засилен контрол и се осъществяват най-голям брой проверки спрямо всички икономически дейности, коментират от ГИТ. И уточняват, че повече нарушения се установяват също в икономически дейности като „Производство на облекло“ и „Производство на хранителни продукти“.

Превенцията на работата на черно и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, особено във високорискови дейности и сектори, са сред ключовите акценти на контрола на Инспекцията по труда. За превенция и ограничаване на сивата икономика ежегодно се планира специална мярка, проверките по която са с акцент върху осъществяване на трудовите правоотношения. Засилено се проверяват търговските обекти, планират се и кампании в обекти със сезонен характер, основно в хотелиерството и ресторантьорството, тъй като рискът от работа без трудови договори в тях също е много висок, отбелязват от ГИТ.

От края на 2022 г. работещите могат да проверят дали има риск да работят недекларирано чрез специален инструмент за самооценка. Той е разработен по „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г.

Ако работниците считат, че трудовите им права са нарушени, могат да подават сигнали към Инспекцията по труда или на Горещия телефон на инспекцията 0700 17 670.