Икономика

86 проверки извърши РИОСВ-Велико Търново през юни

През юни експертите от РИОСВ – Велико Търново извършиха 86 проверки на 79 обекта. От тях 59 са планови и 27 извънредни. Дадени са 26 предписания, съставени са четири акта за установени административни нарушения и са издадени шест наказателни постановления на стойност 15 000 лв. За възобновяване на дейността без уведомяване на РИОСВ-Велико Търново е наложена имуществена санкция в размер на 140 745 лв. на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД – гр. Габрово.

За периода са предприети действия по 10 сигнали и жалби. Проверен е сигнал за изкупуване на билки в с. Димча, общ. Павликени без разрешителни и неправилното им съхранение. Извършена е проверка и по сигнал от гражданин за замърсяване  от дейността на кравеферма в с. Присово, общ. Велико Търново. Установено е, че сигналите са неоснователни.  Проверен е сигнал, подаден от медия за нерегламентирано изхвърляне на утайка или залпово изпускане на непречистени отпадъчни води от РПСОВ в Горна Оряховица. Установено е, че отпадъчните води преминават през всяко едно стъпало на пречистване. Данните от протоколите за извършен собствен мониторинг на водата на изхода отговарят  на  нормите в разрешителното за заустване.

Проверен е и сигнал от жител на Горна Оряховица, че в автосервиз се разглобява електрически скрап и излива киселина в канала. Установено е, че на площадката се извършва дейност по третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване без разрешително по реда на Закона за управление на отпадъците. Не е установено наличие на киселина на площадката. Отпадъчните води се заустват в градската канализация, а оттам в ГПСОВ. За нарушението ще бъде съставен акт.

Два сигнала са препратени по компетентност до общините Севлиево и Свищов. След сигнал за бедстващ бял щъркел, птицата е изпратена в Спасителния център в Стара Загора.