Икономика

816 лева е средната месечна заплата в региона

Средната месечна работна заплата в област Велико Търново през третото тримесечие на 2017 г. е 816 лв. и е с 4 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но с 221 лв. по-ниска от средната за страната (1037 лева), сочи справка на експертите от Териториалното статистическо бюро.

В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата регионът се нарежда на 15-то място. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното второ тримесечие – с 8.8%, е регистрирано в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Други дейности ” – с 6.4%.

През третото тримесечие средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 8.2% спрямо третото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 28.6% и „Операции с недвижими имоти” – с 28.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. в областта е 812 лв., за август – 800 лв. и за септември – 836 лева, сочи още статистиката. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности” – 1 230 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 220 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 508 лева  и „Професионални дейности и научни изследвания” – 553 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 9.4%, а в частния сектор – със 7.4%.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2017 г., и са 68.9 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” – със 7.4% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с  4.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  13.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.6 и 14.7%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.9 хил., или с 4.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година (септември 2016 г.), като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 1.1 хиляди и „Транспорт, складиране и пощи ” – с 0.6 хиляди. В процентно изражение най-значително намаление е регистрирано също в „Селско, горско и рибно стопанство ” – с  20.7%.

В края на третото тримесечие на 2017 г. в частния сектор са работили 68.4% от всички наети в област Велико Търново.