Икономика

787 лв. е средната брутна заплата във Великотърновска област

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. в област Велико Търново е 774 лв., за февруари – също 774 лв. и за март – 813 лева. Това сочат данните на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта е 787 лв. и е с 12 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но с 219 лв. по-ниска от средната за страната (1006 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 12-то място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното четвърто на 2016 г. – с 43.6%, е регистрирано в икономическа дейност „Административни и спомагателни дейности ”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Професионални дейности и научни изследвания ” – с 39.2%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 7.1% спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности ” – с 43.3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 27.5%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 385 лева; „Финансови и застрахователни дейности” – 1 328 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 498 лева; „Професионални дейности и научни изследвания ” – 544 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 9.7%, а в частния сектор – с 5.6%.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2017 г. намаляват с 0.8% спрямо края на декември 2016 г. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Операции с недвижими имоти ”. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Добивна промишленост ” – със  148.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

В края на първото тримесечие на 2017 г. в частния сектор са работили 67.7% от всички наети в област Велико Търново.