Община Социални дейности

721 социални служители обслужват 2056 потребители в община Велико Търново

С реализирането на дейности в изпълнение на национални политики към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново, функционират общо 136 обекта.Сред тях са социални услуги, детски ясли, здравни кабинети, здравен медиатор, центрове за работа с деца и младежи, клубове на пенсионера и инвалида, в които са назначени 721 лица, а броят на потребителите е 2056 лица, в това число и деца. Това съобщи ръководителят на Дирекцията Росица Димитрова. Към настоящия момент в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при община Велико Търново се реализират дейности по изпълнението на 11 програми и проекти, финансирани от държавния бюджет и с Европейски средства. „За предоставяне на услуги в изпълнение на заложените по проекти и програми цели, са назначени общо 221 лица, а броят на обхванатите ползватели е над 790 лица и деца от целевите групи“, сподели Росица Димитрова. Тя допълни, че в изпълнение на Закона за личната помощ продължава включването на деца и лица с увреждания за ползватели. Към 1 февруари в община Велико Търново потребители са общо 224 лица с увреждания, в т.ч. 38 деца с увреждания, за които полагат грижи общо 227 лични асистента назначени на трудов договор. Услугата се предоставя на територията на Община Велико Търново, като са обхванати 17 от населените места.