Икономика

7 акта за нарушения състави РИОСВ – Велико Търново през септември

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 118 проверки на 111 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област през септември. В рамките на осъществения контрол са издадени 30 предписания, съставени са 7 акта за установени административни нарушения.

Два акта са съставени на физическо и юридическо лице за навлизане в териториите на защитени местности „Божурлука” и „Находище на българска гърлица“,  разположени в землището на с. Горна Студена, община Свищов, с разораване и засяване на земеделска култура, с което са нарушени забраните, въведени със заповедите за тяхното обявяване. Три акта са съставени за неводене на отчетност за отпадъците и за предаване на отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешително.

Акт е съставен на дружество за това, че не е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии, не по-малко от един път в рамките на двете последователни календарни години 2015 и 2016 г. Оператор на инсталация с комплексно разрешително, който не изпълнява условия от издаденото разрешително, също има съставен акт.

През септември са предприети действия по 4 сигнала и две жалби за замърсяване на реки и обгазяване с дим и сажди, както и за шум от промишлени източници.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 12 180, 66 лв.