Икономика

68% от бизнеса смята, че дигитализацията е допринесла за подобряването на качеството

Българската търговско-промишлена палата проведе по проект национално проучване сред бизнеса и гражданите за отношението им към дигитализацията. Проучването обхвана общо 1104 респонденти – анкетирани са 550 представители на бизнеса и 554 граждани от всички 28 области на страната.

Резултатите от допитването показват, че половината от запитаните като работодатели определят, че повечето им служители имат много добри дигитални умения. Почти 20% е делът на мениджърите, които преценяват, че всички заети имат много добри дигитални знания. Близо една трета от участниците са посочили, че само малка част от техния персонал е с добри дигитални познания, а изобщо кадри без дигитална култура има при 3% от анкетираните.

57% от участвалите над 550 физически лица в проучването посочват, че системите, които се управляват от държавните органи не са добре защитени, защото кибератаките стават все по-чести. Едва 2% са отбелязали, че според тях се извършва текущ мониторинг на системите, а 6% са убедени, че са взети всички необходими мерки за защита от кибератаки.

Резултатите от проучването показват, че обмяната на данни по дигитален път с държавните органи е една нормална практика, която при 49% от запитаните се случва често. Немалък обаче е делът на фирмите – 38%, които са отбелязали, че рядко си общуват с администрацията чрез електронни канали, защото не им се предлага тази възможност. Едва 7% съобщават, че самите те, като представители на бизнеса, нямат възможност за дигитален обмен, а само 6% нямат доверие в използването на дигиталните технологии.

Според 68% от компаниите-респонденти дигитализацията вече е допринесла за подобряването на качеството на произвежданите от тях стоки или предоставяните услуги. Благодарение на нея при 43% от фирмите се отчита и по-малко количество използвани ресурси. Позитивен ефект от дигитализацията в насока увеличение на количеството на продадената продукция има при около една трета от фирмите – 32%. Приблизително 18% виждат, че с развитието и използването на дигитални технологии в бизнеса си, имат принос в намаляване на замърсяването на околната среда.

Според 10% от анкетираните представители на бизнеса техните служители виждат заплахи от дигитализацията, защото се опасяват, че техният труд може да бъде заменен с машини.

През последните 3 години над 56% от фирмите са инвестирали средства в дигитализация. Около 22% са на мнение, че наличните им технологии отговарят на бизнес нуждите им и не се е налагало да инвестират парични ресурси за цифровизация. Само за 10% дигитализацията не е сред приоритетите им и за това не са вложили финансови ресурси. Около 11%, поради затруднения от финансов характер, не са си позволявали инвестиции за иновации или дигитализация.

Дигитализацията в бизнесотношенията също е умерено напреднала, защото около 60% от запитаните посочват, че при всички дейности обменят с техните партньори информация по дигитален път, 35% използват дигиталния обмен, но при малко на брой дейности с контрагентите си. Малък е делът на фирмите, които изобщо не се възползват от развитието на цифровите технологии и не общуват чрез тях със свои клиенти или доставчици – едва 5%.