Образование

67 училища има на територията на областта, над 84 % от учителите са жени

Към 01.10.2019 г. учебни занятия се водят в 67 общообразователни и  специални училища. На територията на област Велико Търново. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания” в старата столица. В сравнение с предходната учебна година общообразователните и специални училища в област Велико Търново са с 2 по-малко.

През учебната 2018/2019 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 16 775. Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815 и в професионални гимназии – 834 ученици.

 

През учебната 2017/2018 година 598 ученици от Великотърновска област са напуснали общообразователните училища, от които 475  в основното образование. От тях най-голям е относителният дял на  заминалите в чужбина – 49.3%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 41.5% и на напусналите поради нежелание да учат – 6.5%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 85.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 92.3%.

Преподавателският персонал (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 1 700, или с 1.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година. В учителската професия преобладават жените – 84.3% от общия брой на учителите.

Професионалното образование и обучение в област Велико Търново през учебната 2018/2019 година се осъществява в 15 професионални гимназии, 1 спортно училище и 2  професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е  5 005 и в сравнение с предходната година намалява с 523 (9.5%).

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 4 059, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация – 810, в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 42 и в професионални колежи след средно образование за придобиване на четвърта степен професионална квалификация учащите са 94.

През учебната 2017/2018 година 339 ученици са напуснали професионалното образование.

През 2018 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 834 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми са придобили 956 учащи.

През настоящата учебна година преподавателите в професионалните училища в областта (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) са общо 412, като от тях 89.9% работят в професионалните гимназии за придобиване на трета степен професионална квалификация.