Икономика

6.7% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение

Равнище на регистрираната безработица в страната от 6.7% отчита през март Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.5 пункта, а на годишна база нарастването е с 0.8 процентни пукта. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда към края на месеца е 220 072, като спрямо февруари регистрираните са със 17 572 повече. Увеличение с 25 469 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се регистрирали 38 869 безработни лица, като 26 286 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение. Новорегистрираните лица, които са отпаднали от заетост през месеца, са 23 673, като 14 466 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор хотелиерство и ресторантьорство (46.4%), следвани от търговия (18.8%) и преработваща промишленост (11.3%).

Постъпилите на работа безработни през месеца са 16 835, като 92.7% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 6 598 лица. През месеца други 458 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

През март работа на субсидирани работни места са започнали 1 222 лица от рисковите групи – 736 по програми и мерки за обучение и заетост и 486 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 14 757, като 86.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (21.1%), преработващата промишленост (21.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (12.5%), селско, горско и рибно стопанство (8.6%) и административни и спомагателни дейности (8.5%).

След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места в бюрата по труда е 5 757,  като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора (детегледачи, болногледачи, санитари, лични и здравни асистенти). Продължава да се търси персонал за туризма (персонал, обслужващ хотели, камериерки, озеленители, кухненски работници), като стартът на наемането е обявен за след 15 май. Търсят се още специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, обслужващи кол центрове, касиери и продавачи в хранителни магазини, както и работници по събиране и обработка на отпадъци.