Денят

55 защитени територии опазват природното богатство в обхвата на РИОСВ

 

В териториалния обхват на РИОСВ – Велико Търново, изцяло или частично, попадат 55 защитени територии в следните категории: резервати (1), поддържани резервати (2), природни паркове (2), защитени местности (38), природни забележителности (12), с обща площ около 26479,5 ха. Според  Закона за  защитените  територии, защитените територии  са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

Резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Савчов чаир“ и „Хайдушки чукар“ са обявени през 1968 г. с цел запазване в бъдеще девствения характер на вековна букова гора. В тях е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на охрана, посещения с научна цел, регламентирано преминаване на хора.

Природните паркове са „Персина“ и „Българка“. Те включват разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове, както и на техните местообитания, характерни забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Разрешени са социално-икономически дейности, които не замърсяват околната среда.

По-известни защитени местности в региона са „Стария дъб“ на остров Вардим край Свищов, „Божурлука“ до с. Горна студена, община Свищов, горите около Преображенския, Дряновския, Соколския и Батошевския манастир, „Божур поляна“, край Горна Оряховица, „Река Веселина“ в землищата на с. Къпиново, с. Миндя, община Велико Търново и други. Те опазват територии с характерни или забележителни ландшафти и местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Природните забележителности са характерни или забележителни обекти на неживата и живата природа. Примери за такива са водопадите „Момин скок“, Къпиновския водопад, „Кая бунар“ (Хотнишкия водопад), Водопадът на р. Мийковска, пещери, проломи, скални образувания.

Пълна информация за защитените територии в областите Велико Търново и Габрово е публикувана на сайта на РИОСВ https://www.riosvt.org/nature/zashtiteni-teritorii/