Здравеопазване

4 еднофамилни и една двуетажна къща в областта с превишения на нивата на радон

Средната стойност на концентрацията на радон в жилищата на област Велико Търново е 179 Bq/m3, при минимална измерена 51 Bq/m3 и максимална 536 Bq/m3. Стойности на радон над референтното ниво са установени в общо 4 еднофамилни и една двуетажна къща, старо строителство, преобладаващ период на строителство 1940 – 1960 г., с каменни основи и каменни ограждащи подземни стени, в които отоплението е с твърдо гориво и дограмата е дървена.

Това сочат данните от представително проучване за нивата на радона в жилищни сгради на територията на областта, извършено от РЗИ – Велико Търново за периода 2017 – 2018 г.
От настоящото проучване може да се направи обобщение, че средната стойност на годишната обемна активност на радон в обхванатите 9 от общо 10 общини на област Велико Търново не превишава референтното ниво във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3.

Специалистите на РЗИ са изготвили писма до 30 участници в проведеното проучване, с които са информирани за конкретно установените резултати при проведеното проучване в тяхното жилище.
Съгласно чл. 115, ал. 1 от Наредба за радиационна защита, приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., е определенo референтно ниво на средногодишна обемна активност на радон във въздуха на жилищни и обществени сгради от 300 Bq/m3. Пътищата за проникване на радон в сградите са : пукнатини в бетонните плочи; пукнатини в стените между структурните елементи; пролуки и пукнатини между стените, и основата; директен контакт с почвата; нарушена цялост на покрития, използвани за облицовка на пода, напр. теракот; пролуки при монтажа на комуникационните тръби;  строителни материали — тухли, бетон, камък. Използваната вода за питейно-битови нужди рядко е основен източник за повишаване нивото на радон в сградата. Например в питейните води на територията на област Велико Търново не са установени параметрични стойности на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l;
През зимния сезон постъпването на радон в сградите може да бъде по-интензивно, отколкото през лятото, поради тенденциите за пестене на енергия чрез уплътняване на прозорците, с което се намалява въздушния обмен и с това нивото на радон в сградата се повишава.