Съд

31 непълнолетни са били осъдени през 2016 г. във Великотърновска област

През 2016 г.  в област Велико Търново са приключили делата за 1 054 извършени престъпления. 376 от тях са завършили с ефективно осъждане,  453 – с условни присъди, 22 – с оправдаване, три са прекратени, а 200 дела са приключили с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 829 извършени престъпления, което е с 5.4% по-малко в сравнение с 2015 година.

818 са осъдените лица с влезли в сила присъди на територията на област Велико Търново през 2016 г., сочат данните на Отдел „Статистическо бюро – Велико Търново”. Спрямо 2015 г. техният брой намалява с 8.9%.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям дял имат общоопасните престъпления. Броят на осъдените за тези престъпления е 417.

Престъпленията против собствеността са на второ място, а лицата, осъдени за тези престъпления, са 247.  Кражбите на имущество са най-разпространените сред наказаните престъпления против собствеността – 63.6%. С присъда са завършили 143 престъпления от този вид, като осъдените лица са 165.

Престъпленията против личността се нареждат на трето. За тях са осъдени 38 лица.

През 2016 г. в област Велико Търново за извършването на 3 убийства са осъдени 3 лица.

Най-големи са броят и делът на осъдените лица на възраст 30 – 39 години – 221 лица. Най-малко са непълнолетните осъдени лица на възраст 14 – 17  години – 31 лица (3.8%).