Денят

30 предложения за финансиране от Междуведомствената комисия изпраща Областна администрация Велико Търново

30 предложения за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет изпраща Областна администрация във Велико Търново. Пет от тях са по искане на Областния управител Людмила Илиева, а останалите са от общините в региона.

Предложенията на областния управител са по програмата за почистване на речните корита. Тя е със срок на действие от 2022 г. до 2024 г. като за всяка от годините има предвиден план и количествено стойностна сметка.

Първото предложение на областния управител е за финансиране на обект „Участък от река Веселина в землището на с. Тодювци, в района на мост на път с. Тодювци – с. Багалевци с „. Стойността му 247 781 лв., с включен ДДС.

Второто предложение е на стойност 66 157 лв. с ДДС и се отнася за участък от река Янтра, в землището на с. Първомайци при мост на път II-53 Поликраище – Елена.

Другото искане е на стойност 76 667лв. , с включен ДДС. То е за участък от р. Янтра при моста, свързващ с. Горски Долен Тръмбеш и с. Върбица. Участъкът попада в границите на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Дейностите подлежат на съгласуване по процедура за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

Освен това областният управител предлага за финансиране от 213 667 лв. с ДДС участък от р. Янтра, който се намира на 200 м. преди стоманобетонен мост на ул. „Сан Стефанов“ във В. Търново и 570 м след него с обща дължина 770 м. Участъкът попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, както и в границите на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.

Последното искане е в землището на с. Росица за участък, започващ на около 200 м преди стоманобетонен мост. То е на стойност 156 962 лв. с включен ДДС. Участъкът попада в защитена зона BG0000609 „Река Росица“ по директивата за местообитанията от мрежата „Натура 2000“, поради което дейностите подлежат на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите.

От кмета на община Велико Търново са изпратени следните 15 предложения за подновяване на финансирането:

обект „Читалище „Надежда 1869” – исторически паметник на културата от национално значение на стойност 431 141,99 лв., с включен ДДС;

обект „Народно читалище „Народна просвета -1874” в с. Ресен“, на стойност 87 734,04 лв., с включен ДДС;

обект „Църква „Св. Пророк Илия” с. Момин сбор“, на стойност 57 472,07 лв., с включен ДДС;

обект „Църква „Св. Николай” гр. Велико Търново“, на стойност 3 571 714,47 лв., с включен ДДС;

обект „Подпорна стена на ОУ „Хр. Смирненски” с. Самоводене“, на стойност 106 764.65 лв., с включен ДДС;

обект „3 броя улици в с. Присово на територията на община В. Търново”, на стойност 168 923,06 лв., с включен ДДС;

обект “Възстановяване на общински път VTR 1036 /път І-5, Полски Тръмбеш – Велико Търново/ – граница общини (Горна Оряховица – Велико Търново) – археологически к-с „Никополис ад Иструм“ – Никюп /VTR 1013/, в участъка на територията на община Велико Търново“, за сумата от 1559252,57лв., с включен ДДС;

обект „Църква „Св. Димитрий” с. Ветринци“, на стойност 1 356 080 лв., с включен ДДС;

обект “Два броя улици в гр. Дебелец „Никола Агънски“ и „Щастливеца“, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 181 529,28 лв., с включен ДДС;

обект “Общински път VTR 2001 /път ІІІ-3031/ (Русаля) – Дичин /VTR 1012/, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 775 859,05 лв., с включен ДДС;

обект „Възстановяване на 8 бр. улици в село Беляковец, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 317 958,00 лв., с включен ДДС;

обект “6 бр. улици в село Ресен, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 471 153,37 лв., с включен ДДС;

обект “7 бр. улици и отводнителни съоръжения в село Хотница, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 178 925,62 лв., с включен ДДС;

Обект “Ул.“Петнадесета“ (отводнителен покрит канал и улична настилка), ул. “Единадесета“ (улична настилка) и ул.“Четиринадесета“ (улична настилка) в село Пчелище, на територията на община Велико Търново“, за сумата от 387 157,93 лв., с включен ДДС;

обект „Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир “Рождество Богородично“, община Велико Търново“, за сумата от 118 8206,26

Два обекта е подал кметът на община Лясковец:

„Аварийно-възстановителни работи по част от ул. „Баба Тонка“ село Добри дял между О.Т. 178-177-196-190-195-194-202 по ПУП на с. Добри дял, община Лясковец, област Велико Търново и общински път VTR 2128, в участъка от строителна граница на с. Добри дял до землищна граница с община Златарица на стойност 76 659,12 лв. с ДДС.

обект :„Аварийно-възстановителни работи по част от ул. „Пирин“, ул. „Родопи“, част от ул. „П. К. Яворов“, част от ул. „Васил Левски“, част от ул. „Лозарска“ , част от ул. „Теменуга“ в село Джулюница, община Лясковец на стойност 109 286,42 лв. с ДДС.

Едно и предложението на община Полски Тръмбеш:

обект : „Аварийно възстановяване на отводнителен канал в с. Куцина, община Полски Тръмбеш“ на стойност 260 684,76 лв. с ДДС

Община Стражица е заявила за финансиране три обекта:

„Аварийно-възстановителни работи по язовирната стена и съоръженията към нея на яз. „Зеленчуков дол”,находящ в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица на стойност 1 680 130,26 лв с ДДС.

обект “Авариен ремонт на читалище с. Камен“, община Стражица“, за сумата от 117 973,08 лв. с включен ДДС;

обект „Авариен ремонт на уличната мрежа в с. Нова Върбовка, на община Стражица”, на стойност 212 754,42 лв., с включен ДДС.

Община Сухиндол кандидатства за два обекта:

-обект: „Аварийно почистване и възстановяване на проводимостта на отводнителен канал / дере / от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Бяла река, общ. Сухиндол, област Велико Търново“ на стойност 554 081,17 лв. с ДДС.

обект :„ Аварийно – възстановителни работи по почистване, отводняване и възстановяване стабилитета на ската на път VTR 2206 от км. 8+308 до км.8+ 010, общ. Сухиндол, област Велико Търново“ на стойност 1 319 616,99 лв. с ДДС.

Два са обектите, представени от община Свищов:

– обект : „Изграждане на подпорна стена в УПИ VІ, кв.206 по ПУП на гр. Свищов – втори етап” на стойност 997450,32 лв с включен ДДС.

– обект „Укрепване на скат в кв. 28, чрез изграждане на подпорни стени и възстановяване на пътното платно на част от ул. „Екзарх Антим І“ и ул. „Васил Левски“, община Свищов“, за сумата от 1035420,87 лв., с включен ДДС;