Община

29,3 млн. лв. местни приходи предвижда община Велико Търново през 2020 г.

Очакваният размер на постъпленията от данъчни и неданъчни местни приходи през 2020 година в община Велико Търново е 29 316 277 лева. Ставките са запазват и остават непроменени, припомнят от администрацията.

От данъка върху недвижимите имоти Общината очаква приход от 5 750 000 лв. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се допълнителен ръст в приходите от данъка върху недвижимите имоти в резултат на установено деклариране на повече от едно основно жилище, при които данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

6 500 000 лв. се очаква да постъпят в общинската хазна от такса битови отпадъци. Размерът на данъка върху превозните средства се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Очакваното изпълнение е в рамките на 4 550 000 лв.

От годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници  очакваният приход е в рамките на 300 000 лв. От туристически данък предвидените постъпления са в рамките на 250 000 лв. Увеличение на постъпленията тук се очаква в резултат на извършваните ежеседмични проверки на служители на Община Велико Търново и ОД на МВР – Велико Търново.

Местните приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци се предвижда да са в размер на 7 788 067 лева. Приходите от наеми на имущество се предвижда да са в размер на 2 000 000 лв. Нереализираните приходи в резултат на реализирани отстъпки, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги през 2019 година са в размер на над 600 000 лева. Очаква се тенденцията да се запази и през 2020 година.