Здравеопазване Образование

280 деца и 919 ученици в областта с новооткрити заболявания през миналата година

По време на профилактичните прегледи при общопрактикуващите лекари с новооткрити заболявания са регистрирани 280 деца и 919 ученици от област Велико Търново, сочи анализът за здравословното състояние на учениците и децата от учебно-възпитателните заведения в региона за 2017 година. При децата това е малко над, а при учениците малко под 5% от всички подлежящи на профилактични прегледи. В различните възрасти, видът на новооткритите заболявания е различен. При по-малките деца – до 7-годишна възраст, най-разпространените заболявания са пневмония, хроничен бронхит, смущения в зрението и бронхиална астма, докато при учениците на първо място сред новооткритите заболявания са смущенията в зрението, следвани от затлъстяване и астма.

Измерените антропометрични данни на учениците в област Велико Търново за учебната 2017/2018 година сочат, че по показателя ръст и по показателя телесна маса близо 80% от тях попадат в групата с нормални стойности. В групата „разширена норма“ влизат ученици с малко по-ниски и малко по-високи стойности от нормалните. И по двата показателя – ръст и телесна маса, към тази група могат да се причислят около 15% от учениците в областта.

Извън норма по отношение на ръста  остават близо 5% от учениците на възраст от 7 до 18 години, като 2% от тях са под средните за възрастта стойности, а 3% са по-високи от нормалното. Близо 6% са учениците през учебната 2017/2018, които са извън норма по отношение на телесната маса. И тук под средните стойности са близо 2% от учениците, докато малко повече от 4% са с наднормено тегло. В сравнение с предходната учебна 2016/2017 година по отношение на антропометричните данни на учениците не се наблюдават съществени различия, сочи направеният здравен анализ.

Почти всички от учениците в област Велико Търново са покрили нормите за физическа дееспособност и са получили оценка над среден 3 по физическо възпитание през 2017/2018 учебна година. В този период 1,67% от учениците са били освободени от часовете по физическо възпитание. Прави впечатление, че освободените във възрастовата група 14 – 18 години са два пъти повече от тези на възраст 7 – 14 години.

По данни на Регионалното управление на образованието през учебната 2017/2018 година в областта са учили общо 21 652 ученика на възраст от 7 до 18 години, разпределени в 1 104 паралелки. Учениците в училища, обслужвани от медицински специалисти, са били 20 770. Според предоставените от тях данни,  95,32% от подрастващите или 19 797 ученика, са преминали профилактични прегледи и са предоставили талон от общопрактикуващия лекар с резултати от него. Относителния дял на учениците, обхванати с профилактични прегледи е различен за отделните общини и се движи в границите от близо 88% в община Свищов, до 100% в общините Павликени, Сухиндол, Стражица, Полски Тръмбеш и Лясковец. Обхватът на учениците с профилактични прегледи е почти еднакъв с този на предходната учебна година, коментира Анелия Козлева от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново.