Община

27 000 тона смет са постъпили в Регионалната система за твърди битови отпадъци

Близо 27 000 тона смет са постъпили през 2019-а година в Регионалната система за управление на твърди битови отпадъци, изградена край великотърновското село Шереметя и обслужваща общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Стражица и Златарица.

Над 25 800 тона са общо постъпилите за сепариране смесени битови отпадъци. Общо постъпилите зелени отпадъци за компостиране са над 1095 тона.

След обработка от сепариращата инсталация, от общото количество са отделени следните видове отпадъчни материали:

2521 тона рециклируеми отпадъчни материали – стъкло, метали, пластмаси;

близо 3100 тона модифицирано гориво от отпадъци /RDF/;

11  012 тона биоразградими отпадъци.

Постъпилите за депониране в основната клетка смесени битови отпадъци, след отсортирането им, са близо 9179 тона, а от външни фирми количествата са почти 1102 тона.

Регионалната система е открита през 2016-а година, изградена е по проект по ОП „Околна среда“ на стойност 33,4 милиона лева с водещ бенефициент Община Велико Търново. Целта е екологосъобразното третиране на смесено събраните битови отпадъци, както и на разделно събраната смет. Основната клетка е запълнена на ниво малко повече от 50%, което кореспондира напълно с първоначално заложения срок на експлоатация до 2023 година. Предвидено е изграждането на втора и трета клетка, като процедурите, предшестващи строителните дейности, са в ход.