Икономика

26 на сто от малките небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО вече са избрали друг доставчик на електроенергия на свободния пазар

Промяната в Закона за енергетиката, обнародвана в Държавен вестник в края на юни 2020 година, предвиди от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. За възможно най-плавен преход към либерализирания пазар и минимизиране на риска от преустановяване на дейност поради оставане без захранване, в законодателството беше заложен гратисен период за всеки небитов клиент, засегнат от промяната. В тази връзка снабдяването на всички клиенти, които към 1 октомври 2020 г. не бяха  избрали доставчик на свободен пазар, беше прехвърлено към ЕНЕРГО-ПРО Продажби при типов договор с краен срок до 30.06.2021 г. След тази крайна дата обаче клиентите, които все още не са преминали към свободен пазар, автоматично ще бъдат прехвърлени за снабдяване от Доставчик от последна инстанция (ДПИ).

 

За повишаване ефективността на процеса по либерализация за небитовите клиенти още в първите месеци на 2020 година ЕНЕРГО-ПРО Продажби проведе информационна кампания. Чрез публикуване на информация на сайта си и изпращане на и-мейли, както и чрез провеждане на редица срещи с кметове по населените места,  дружеството предостави на своите клиенти необходимата информация за промяната, за да могат те да направят информиран избор на доставчик на електроенергия на свободен пазар и да не се налага да преминат към ДПИ след изтичане на гратисния период, предвиден в законодателството – 30 юни 2021 г.  Допълнително, в специална секция на интернет страницата на компанията са описани детайлите относно процеса по либерализация. В резултат на проактивните действия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби към края на февруари 2021 г. над 26 % от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби вече се снабдяват с електроенергия по свободно договорени цени.

 

Междувременно, в началото на тази година Комисията за енергийно и водно регулиране създаде специална онлайн платформа, в която клиентите, които следва да преминат към свободен пазар, могат да сравняват оферти за доставка на електроенергия от  лицензираните търговци в цялата страна. Предстои одобряване на Правила за работа на платформата, които ще важат както за участващите в нея доставчици, така и за нейните потребители.

 

С оглед изтичащия краен срок на снабдяването при условията на типов договор, през миналата седмица ЕНЕРГО-ПРО Продажби отново стартира информационна кампания, насочена към клиентите, които все още се снабдяват с електроенергия от компанията при цени и условия на типов договор. Дружеството вече започна изпращането на уведомителни писма до всички клиенти, които са предоставили имейл адрес за контакт. В тях компанията акцентира на факта, че с изтичането на гратисния период през юни тази година клиентите, които не са направили своя избор за доставчик на свободен пазар, ще преминат към снабдяване при Доставчик от последна инстанция.