Икономика Поминък

223 души от областта започнаха работа през април

Постъпилите на работа безработни през април са 223, сочат данните на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велико Търново. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 179 безработни – от тях 62 с посредничеството на дирекцията. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са устроени 44 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. „скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрото по труда от началото на извънредното положение, се очертават като причина за постигнатите резултати.

Разпределението по сектори на икономиката на започналите работа на първичен пазар показва, че преработващата промишленост е била основният източник на нова заетост през месеца, следват търговията, транспорт и строителството.

Общият брой на безработните в бюрото по труда през април е 3 596, като спрямо март регистрираните са със 1 169 лица повече или се отчита ръст от 48,2%.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през април е 7.5%, при 8.9% за страната. Сравнението на месечна база показва увеличение от 2.4 пункта, а на годишна база увеличението е с 3.8 процентни пункта, от 3,7% в края на месец април 2019 г. на 7.5% тази година.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 6.4%, община Елена 15.6% и община Златарица 21.6%.

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 1 397 лица, като 863 от тях (61,7%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че три са най-засегнатите сектори от кризата: търговия – с 20,9%  следват от  преработваща промишленост – с 18,8%. и хотелиерство и ресторантьорство – с 13,3%. Секторът култура, спорт и развлечения е генерирал само 2,2% от новорегистрираните безработни през месеца. Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 23 лица при 16 лица през април 2019 г.

Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19. С одобрените до момента 92 заявления от работодатели ще се запази заетостта на 832 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 301, като 81.1% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (45.5%), административни и спомагателни дейности (13.6%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.0%), строителство (6.6%) и създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (5.6%).

Най-търсените професии през този месец са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; водачи на МПС и подвижни съоръжения; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; стопански и административни техници и специалисти; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии и др.