Поминък

22 изнесени приемни и над 3 400 консултации реализира екипът на Съвети в земеделието

110 земеделски стопанства в региона посети през 2020 година екипът на Териториалния областен офис на Службата за съвети в земеделието във Велико Търново. Те са с цел специализирани съвети и консултации и по мерките от ПРСР 2014-2020. Консултираните лица на място, в областния офис в старата столица са 320 земеделски стопани. Сред тях тези, които за първи път желаят да започнат дейност в земеделието са 25%.

Осъществените контакти със земеделските стопани са 1 158. Общият брой на проведените консултации са 3 402 или средно по 11 броя на лице. От тях 50% по мерките от ПРСР 2014-2020 и още толкова за други специализирани съвети.

Най-много интерес през 2020 година има към подмярката 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” и подмярка 4.1.2 – „Инвестиции в малки земеделски стопанства”. По първата е целевият прием за животновъдството – дребни преживни животни, свине и птици. По него са изготвени 6 бизнес плана. Трудностите са за достигане на ветеринарно-медицинските изисквания. По втората подмярка са направени 7 бизнес плана.

При специализираните консултации интересът е разнообразен. Най-голям е към законодателните изисквания за управление на земята, административни въпроси, технологични, управление на земеделските стопанства, данъчно облагане.

22 изнесени приемни са проведени през 2020 година, свързани с консултиране на място на земеделските стопани. 6 информационни щанда са организирани с Областния информационен център. Към тях се причисляват и няколко информационни семинара, част от тях проведени онлайн. С тях екипът на Териториалния областен офис на Службата за съвети в земеделието във Велико Търново ще продължи и през 2021 година.

Кремена Крумова – Попова