Здравеопазване Образование

21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в детските градини са функционирали в областта към 31.12.2022 г.

21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1071 места в тях функционират в област Велико Търново към 31 декември 2022 г. Всички те се намират в градовете на региона. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2022 намалява с 1, като в самостоятелните детски ясли местата са 828, а в яслените групи към детските градини – 243.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в областта са постъпили 919 деца, или с 39 деца повече в сравнение с 2021 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 825 деца . От тях момчета са 442, а момичета – 383. В сравнение с предходната година броят на децата в детските ясли към 31.12.2022 г. намалява с 11.

В разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 81.3%, следван от дела на децата на 1 година – 18.7%. Спрямо предходната година делът на децата над 3 години намалява с 0.3 процентни пункта, на тези на 1 година – с 1.9 процентни пункта, докато делът на децата на 2 години се увеличава с 2.2 процентни пункта.

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2022 г. в детските ясли в областта работят 313 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 137, като 135 от тях са медицински сестри и 2 акушерки. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 176 души.

Данните са от проучване на Отдел „Статистически изследвания“ във Велико Търново.