Образование

16 докторанти започнаха обучение в онлайн курс „Основи на научните изследвания“ в НВУ

16 докторанти започнаха обучение в онлайн курс „Основи на научните изследвания“ в Националния военен университет „Васил Левски“. Целта на този курс е докторантите да придобият знания по ключови теми за научноизследователска дейност и да изградят способности да решават практически изследователски задачи, свързани с тематиката на дисертационния труд и да определят правилно личните научни, научно-приложни и практико-приложни приноси от научноизследователската дейност.

В продължение на 40 учебни часа докторантите се обучават по пет основни теми, които са свързани с необходимостта от познаване на националната и европейската нормативна база, с методологията на научните изследвания, моделирането на процеси и приложните програмни продукти за моделиране на процеси, наукометрията, както и правилата на академичното писане.

Организатор на обучението е Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“, лектори са проф. д.н. Севдалина Димитрова, проф. д.н. Стойко Стойков, подп. гл. ас. д-р Даниел Берчев и полк. проф. д-р Свилен Стефанов.

Обучението завършва с общ изпит. Докторантите ще получат удостоверение за завършен курс, който е етап от учебно-образователната дейност в учебния план и индивидуалния учебен план на докторанта.