Денят

144 години от създаването на Българската армия

1878 г. с указ на княз Александър Дондуков-Корсаков се създава Българската армия.

Българската армия е създадена под наименованието Българската земска войска от Българското опълчение на основата на „Временните правила за Българската земска войска“ от 7 май 1878 г. и със заповед № 1 от 20 юли 1878 г. на руския императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. Щабът на войската по това време се намира в Търново. На 22 юли 1878 г. със заповед №3 отново на Дондуков-Корсаков, 12-те пехотни дружини от българското опълчение са преименувани в дружини от Българската земска войска.

1921 г. публикуван е първият български Закон за авторското право. Всъщност първата норма, отнасяща се до защита на авторското право, е чл.373 от Наказателния закон от 1896 г. който постановява наказателна отговорност за контрафакция и плагиат. Тези две престъпления според закона са престъпления от общ характер. Предвидените наказания са три години затвор за плагиат и „запиране от един ден до три месеца или глоба – за контрафакция“.

Първият български Закон за авторското право е приет през 1921 г. Той е изключително подробен. Това е един от случаите, когато български закон е приет изцяло под външен натиск. В Ньойския мирен договор се предвижда задължението за България да се присъедини към Бернската конвенция за закрила на културни и художествени произведения, като преди това бъде приет закон за авторското право.

В структурно отношение законът се състои от обща част и пет специални раздела – за литературни, музикални, сценични, художествени и фотографски произведения. Законът не определя по общ начин обектите на авторско право, а изчерпателно изброява произведенията по категории. Законът предвижда възможност за прехвърляне на авторското в неговата цялост за неопределен период от време, както и възможност за предварителното му прехвърляне върху произведения, които ще бъдат създадени от автора в срок от пет години след сключване на договора.

В този закон са направени две изменения – през 1936 и през 1939 г. Според първото изменение държавните, изборните и държавно-автономните учреждения придобиват авторски права върху произведения, резултат от дейността на служби или длъжностни лица в тези учреждения. Учрежденията могат свободно да се разпореждат със създадените произведения. Дължат само трудово възнаграждение. С изменението през 1939 г. е предвидено, че авторското право не може да бъде отстъпвано завинаги, както и че след изтичане на 30 години от смъртта на автора неговите права преминават върху творческите съюзи за срок от 20 години.