Икономика

142 сигнала за нарушаване на трудовото законодателство в областта са подадени към КНСБ през 2020 г.

През 2020 г. към Регионалния съвет на КНСБ- Велико Търново, са подадени общо 142 сигнала за нарушения, се казва в годишния доклад на местните синдикалисти.

Най- голям дял имат сигналите за нарушения, свързани с неизплащането на работните заплати – 32%, следвани от сигналите за нарушения, свързани с работното време, почивките и отпуските – 26,3%.

13% са сигналите за неспазване на осигурителни права, също толкова са сигналите по повод нарушения за здравословни и безопасни условия на труд. Сигналите за нарушения, във връзка с използването на социални мрежи от работниците и служителите бележат 4%.

Изненадващ, според КНСБ, е големият брой нарушения, свързани с незачитането на платения годишен отпуск. В практиката на колективното договаряне увеличеният размер на отпуските се договаря по-лесно. Така, че тези нарушения поставят сериозни въпроси.

Основните проблеми, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, са свързани с работа при неблагоприятен микроклимат и липсата и/или използването на некачествени лични предпазни средства. Следват сигналите, свързани с недеклариране на трудови злополуки, санитарно битово обслужване, отговарящо на стандартите и липса на правила за физиологичен режим на труд и почивка.

КНСБ и през 2020г. констатира, че има ръст в нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските.         Най-често срещаните нарушения са свързани с нерегламентирано възлагане на допълнителна работа, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка, липса на поименни графици и документи, отнасящи се до работното време на служителите.

На второ място са нарушенията на режимите за полагане на извънреден труд. По отношение на отпуските най-честото нарушение е свързано с едностранно разпореждане от работодателя на ползване на неплатен отпуск от работниците. Ползването на този вид отпуск беше предпоставка за получаване на помощ по одобрените от държавата мерки за справяне с Ковид-19 пандемията в затворените със заповед на държавен орган обекти.

32,4 % са нарушенията, които са констатирани с неизплащане на трудови възнаграждения след прекратяване на трудовото правоотношение с работника или служителя. Голям дял са и сигналите, подадени за работа без сключен трудов договор.

При сигналите за нарушения на трудовите права във връзка с използването на социалните мрежи, водеща категория е „Санкция, поради коментар във Facebook“ – 37%, следвана от „Санкция, поради „статус“ във Facebook“ – 35%, „Санкция, поради изразяване на лично мнение по обществен въпрос във Facebook“ – 28%.