Съд

11 нови адвокати е приела Регионалната колегия във Велико Търново през 2017 г.

Към 31.12.2017 година в Адвокатска колегия Велико Търново са вписани 283 адвокати, от които 9 младши адвокати и 4 адвокати, които временно са преустановили дейността си. Това съобщава в отчетния си доклад за изминалата година председателят на Колегията адв. Даниела Минева. През изминалата година са вписани в регистъра на адвокатската колегия 11 нови адвокати и младши адвокати, които след приемането им са положили клетва.

От 31-ви март 2017 г. се създаде Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Велико Търново по Закона за правна помощ. Офисът се намира на ул. „Цанко Церковски“ № 39, стая 106, а консултации се провеждат всеки работен вторник и четвъртък от 14 до 16 часа.

През 2017 г. от съдилищата, следствието, прокуратурата и дознанието са получени в Адвокатската колегия общо 1023 искания за оказване на правна помощ или със 106 искания по-малко от предходната 2016 година.

През 2017 г. Адвокатския съвет на Колегията е образувал 32 дисциплинарни преписки, от които 25 са за неизпълнение на задълженията на адвокати по чл. 49 от Закона за адвокатурата и 7 са по жалби на адвокати, граждани и длъжностни лица срещу адвокати с навеждане на доводи за извършени от нарушения по Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

По 28 от преписките Адвокатският съвет е преценил, че не са налице нарушения и е прекратил производствата. По една от прекратените преписки през 2016 г., която е била изпратена на Висшия адвокатски съвет по компетентност, решението е потвърдено. По 4 от дисциплинарните преписки, са внесени обвинения в Дисциплинарния съд, по повод на които са образувани дисциплинарни дела, производствата по които са приключени с налагане на съответни наказания.