Икономика

10 акта и 15 предписания издаде РИОСВ – Велико Търново през юни

През юни 2023 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 120 проверки на 118 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 73 са планирани проверки и 47 извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са издадени 15 предписания.

През периода са съставени 10 (десет) акта за установени административни нарушения. Съставен е акт на дружество, което не поддържа досие за стационарното хладилно климатично оборудване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 17.02.2017 г., тъй като не вписва регулярно данни, касаещи проверките за извършени течове на оборудването.

Два акта са съставени на кметове на кметства за непредприемане на мерки за предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища и организиране на своевременното им почистване. Четири акта са съставени на юридически лица за неводене на отчетност за отпадъците или за водене на невярна отчетност, което се явява нарушение на Закона за управление на отпадъците. По същия закон са съставени два акта на физически лица за извършване на дейности по съхраняване и разглобяване на ИУМПС без необходимото разрешение.

Акт за установено нарушение е съставен и на физическо лице за нарушение на забраната за „промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива“, въведена със заповедта за обявяване на ЗЗ BG0000263 „Скалско”, което е нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 10 000 лв. Сключени са 4 споразумения по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), между наказващия орган и нарушителя, на обща стойност 4060 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4105,52 лв. От получените суми 3284,42 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.) и Община Велико Търново (1 600 лв.).

През юни са почистени 20 нерегламентирани сметища в землищата на с. Пушево, с. Леденик, гр. Велико Търново, с. Кесарево, гр. Дряново, община Трявна (с. Черновръх, с. Радевци, с. Енчовци, гр. Трявна), община Елена (гр. Елена, с. Майско, с. Средни колиби, с. Константин), гр. Златарица, община Севлиево (с. Петко Славейков, с. Ряховците).

През месеца са постъпили три сигнала за задушлива миризма и задименост на кооперативния пазар в кв. „Бузлуджа“ във Велико Търново, миризма на мокра борова смола и лепило над детска градина в ж.к. „Бузлуджа“, сладникава борово лепилна миризма. На 02.06.2023 г. е извършена проверка в часовия период 9:10 ч. до 9:45 ч. в района на кооперативния пазар в квартала, обхващаш улиците „Иван Хаджидимитров“, „Христо Донев“ и част от „Георги Измирлиев“. При обхода не е установена миризма на дървесина, характерна за производството на „Кроношпан България“ ЕООД и задименост. При извършения обход на 12.06.2023 г. в часовия период 17:10 ч. до 17:30 ч.,  в района ДГ „Ален мак“ и улиците „К. Паница“, „Георги Живков“ и „Стефан Мокрев“ също не е установена миризма на мокра борова смола и лепило, както и на дървесина. Справката на нивата на замърсителите – формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват от Автоматичната измервателна станция „Кроношпан“ за времето от 0:30 до 09:30 ч. на 02.06.2023 г. и за времето от 0:30 до 17:30 ч. на 12.06.2023 г,. не показва превишения на нормите по двата показателя. Извършена е проверка на „Кроношпан България“ ЕООД на 21.06.2023 г., по време на която е констатирано, че производствената линия за MDF не работи от 21.05.2023 г., а линията за производство на ПДЧ е спряна в 4:00 часа на 21.06.2023 г. за профилактика. От оператора е изискана справка от системата за непрекъснати измервания (СНИ) на летливи органични съединения (ЛОС) към следните източници на отпадъчни газове в атмосферата: инсталация за топъл въздух с термична мощност 3 MW, инсталация за топъл въздух с термична мощност 45 MW и сушилня към ПДЧ (изпускащо устройство (ИУ) № 11)) и Аспирация преса ПДЧ (ИУ № 8). Представените резултатите от СНИ на емисиите на ЛОС към гореописаните източници, за периодите: от 00:00 часа на 20.06.2023 г. до 3:30 часа на 21.06.2023 г. за ИУ №11 и съответно от 00:00 часа на 20.06.2023 г. до 6:30 часа на 21.06.2023 г. за ИУ №8 показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в комплексното разрешително. Извършената справка за нивата на замърсителите – формалдехид и прах (ФПЧ10), които се измерват от Автоматична измервателна станция „Кроношпан“, за цялото денонощие – 20.06.2023 г. показва, че не са отчетени превишения на нормите.