Икономика Поминък

1 612 лв. е била средната работна заплата у нас в края на 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%. Това съобщават от Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15.1%, „Образование“ – с 14.6%, и „Добивна промишленост“ – със 7.4%. Намаление на заплатите е
регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.5%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения“ – 3 856 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 383 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 377 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 935 лева; „Други дейности“ – 1 044 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 122 лева.