Поминък

1 570 лв. е разходът на месец на човек от домакинство, отиват за храна, данъци и транспорт

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 754 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 2.2%, сочат данните на националния статистически институт, публикувани днес. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.2%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (6.5%).

В номинално изражение през третото тримесечие на 2020г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходът от работна заплата остава непроменен – 969 лева. Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0.7%). Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11.1%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 л в. (с 1.6%).

 

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1 570 лв. и намалява с 0.8 % спрямо същото тримесечие на 2019 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки(30.1%), следвани от разходите за жилище (17.8%), данъци и социални осигуровки (13.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.3%). Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки остава непроменен, а разходите за жилище нарастват с 1.7процентни пункта. Намалява относителният дял на разходите за свободно време, културен отдих и образование – с 2.4 процентни пункта, и за алкохолни напитки и цигари – с 0.2 процентни пункта.

 

През третото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019г., както следва: увеличава се потреблението на прясно и на кисело мляко, а намалява потреблението на хляб и тестени изделия, плодове, зеленчуци, месни произведения и сирене. Без промяна остава потреблението на месо, яйца и зрял фасул.