Образование

1 373 жители на областта са неграмотни, 8 672 нямат никакво образование

47 947 или 24.5% от населението в област Велико Търново е с висше образование. Това сочат данните към 7 септември 2021 г. от последното национално преброяване. В сравнение с предходното преброяване през 2011 г. относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 6.2 процентни пункта.

В рамките на областта община Велико Търново е с най-висок относителен дял на висшистите – 34.4%, а община Златарица е с най-нисък – 9.7%.

99 592 лица (50.7%) са със завършено средно образование. Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Лицата с основно образование са 30 806, или 15.7%; с начално образование са 9 275, или 4.7%. Без завършена степен на образование са 8 672, или 4.4%.

Делът на неграмотните в област Велико Търново е 0.7%, или 1 373 лица, от които 60.8% са жени и 39.2% са мъже. Делът на неграмотното население е по-висок в селата (65.8%) отколкото в градовете (34.2%), като основно е концентрирано в община Златарица /виж снимката/.