Образование

Студенти от ВТУ участваха в среща в Областния информационен център във Велико Търново

Студенти от специалност „Стопанско управление“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха запознати с новите програми на България, съфинансирани от Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. Това стана по време на среща в Областен информационен център – Велико Търново, като част от oбщата кампания на мрежата от областни информационни центрове, за представяне на програмите и популяризиране на националната законодателна рамка за новия програмен период.

В рамките на събитието управителят на ОИЦ – Велико Търново Светла Стефанова запозна младите хора с Кохезионна политика на ЕС, Европейски фондове за споделено управление (ЕФСУ) за 2021-2027 г., както и с основните източници на информация – Единния информационен портал на еврофондовете у нас, информационната система ИСУН 2020, сайтовете на програмите и на Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Специално внимание бе отделено на Споразумението за партньорство, което определя рамката за управление, стратегията и приоритетите  за изпълнение през програмния период 2021 -2027 г. Представени бяха и очакванията, свързани с европейското финансиране, съгласно основните приоритети, специфичните цели и бюджета на всяка от новите програми, както и Националният план за възстановяване и устойчивост 2021-2027 г. и Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Участниците в събитието бяха запознати с отворените в момента процедури за кандидатстване, а също и с първите  планирани за обявяване процедури съгласно ИГРП на програмите за 2023 г. Акцент в презентацията бяха възможности за кандидатстване с проектни предложения през следващата година по Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националният план за възстановяване и устойчивост 2021-2027

От своя страна присъстващите поставиха въпроси, свързани със спецификата при изпълнение на европроектите и с възможностите за младите хора по програмите. На студентите от ВТУ бяха представени дейността и видовете услуги, предоставяни от Областния информационен център и бяха раздадени негови рекламно-информационни материали.