Община

Шишмановата баня влиза на картата на РИМ Велико Търново

Регионалният исторически музей да управлява Шишмановата баня, предлагат от общинската администрация. Искането на градската управа бе подкрепено от общинските съветници в Комисията по образование, наука и култура. Обектът беше консервиран, реставриран и експониран със защитно покритие по проект със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство тази година.

Съгласно Закона за културното наследство дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности се извършват в съответствие с изискванията на закона от археологически или специализиран музей на територията на съответната община, а в случай, че няма такъв – от най-близкия регионален музей, като отношенията между музея и общината се уреждат с договор. Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на общината и се разходват за дейности по опазване на културното наследство. Регионален исторически музей Велико Търново като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити най-пълноценно би осъществил дейностите по опазване на недвижимото културно наследство, каквото представлява Шишмановата баня, се казва в мотивите на администрацията.

„Процедурата е правилна. С този акт се обогатява още веднъж картата на обекти, свързани с културно-историческото наследство на Велико Търново”, коментира общинският съветник Иван Александров.