Култура

Четири програми са отворени за кандидатстване в Национален фонд „Култура”

Четири програми са отворени за кандидатстване в Национален фонд „Култура”. Това са: „Творческо развитие”, „Критика”, „Публики” и „Социално ангажирани изкуства”.

Програма „Творческо развитие” е насочена към осигуряване на достъпност и възможности за развитие на умения в областта на културата и изкуствата чрез подкрепа за организационни разходи на образователни програми и събития, целящи професионално развитие, повишаване на капацитета и въвеждането на иновации в артистичните среди в страната. Срокът за кандидатстване е до 15 ч. на 13.09.2022 г. Повече за програмата можете да научите тук.

По програма „Критика” са отворени два модула: „Иновативни модели за критика“ и „Утвърдени модели“. Модул „Иновативни модели за критика“ цели да стимулира развитието и реализацията на предприемачески и новаторски модели за създаване, разпространение и потребление на критически анализи и съдържание с потенциал за устойчиво развитие, а модул „Утвърдени модели“ е за стимулиране на устойчивото издаване на разпознаваеми печатни/електронни периодични, серийни издания, критически сборници и формати на българско критическо съдържание в сферата на културата и изкуствата. Срок за кандидатстване и по двата модула е 15 ч. на 09.09.2022 г.

Програма „Публики” подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие на публика на база на проведени проучвания, а също и набор от допустими дейности отвъд самото изследване, вкл. създаване на план за ангажиране на публиката като последваща изследването дейност, маркетинг и социологически изследвания на публиките, както и желанията, предпочитанията и вкусовете им с цел успешно ангажиране в създадения културен продукт/културно съдържание в настоящата културна среда и по този начин да приложи успешна стратегия за развитие на аудитория и привличане на нови публики. Срокът за кандидатстване е до 15 ч. на 15.09.2022 г.  Повече за програмата можете да научите тук.

Програма „Социално ангажирани изкуства” също е разделена на два модула: „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство” и „Работа с общности и групи в неравностойно положение”. По първия модул се финансират проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области. По втория модул се подкрепят проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение. Срокът за кандидатстване е до 15 ч. на 20.09.2022 г.

За подробности по различните програми на Национален фонд „Култура” можете да посетите страницата на Фонда в интернет.