Денят Здравеопазване

Четири постановления за 5 300 лв. издаде през декември РИОСВ – Велико Търново

През месец декември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 65 проверки на 57 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 45 са планови проверки и 20 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 8 предписания.

През периода няма съставени актове за установени нарушения.

Издадени са 4 (четири) наказателни постановления на обща стойност 5300 лв.

Наложени са две текущи санкции на обекти в област Габрово на обща стойност 85,09 лв. за превишаване на нормата за допустими емисии в атмосферния въздух и за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 15 938,67 лв. От получените суми 12 750,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са Община Стражица (7 963,61 лв.), Община Свищов и Община Велико Търново по 1600 лв., Община Горна Оряховица (1 342,76 лв.).

През декември приключи освобождаването на два склада за забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) на общините Габрово и Севлиево. Извозени за обезвреждане са 230,669 кг. пестициди. Складовете са санирани и се снемат от отчет за контрол от РИОСВ.