Съд

Център по медиация отваря врати в Съдебната палата във Велико Търново

Център по медиация предстои да отвори врати в Съдебната палата във Велико Търново. Помещението, стопанисвано от Окръжен съд – Велико Търново, се намира на партерния етаж в сградата и е с площ 9 кв. м. То е оборудвано с офис техника и мебели на обща стойност 1828 лева, отпуснати от бюджета на съдебната власт.

Изграждането на центъра е част от дейностите по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Добро управление“ от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Целта на разкриването на Центъра е да се насърчи извънсъдебното решаване на съдебни спорове. За съдействие към него могат да се обръщат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от Великотърновски съдебен район. В Центъра ще се предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор. Услугата ще започне да се предоставя от началото на месец септември.

По проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ са създадени общо пет центъра за медиация в страната – по един за всеки апелативен район. Общата стойност на проекта е 423 165, 30 лева, а координатор от страна на ВСС е административният ръководител председател на Окръжен съд – Варна Марин Маринов. Основната цел на проекта е чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие, да се намали натовареността на магистратите.

В рамките на проекта бe създаден централизиран електронен портал за медиация, чрез който се популяризира възможността за решаване на спорове от самите страни и се предоставя възможност за онлайн медиация за решаване на спорове без физическо присъствие на страните. Като част от дейностите бяха изработени четири обучителни видеоклипа, популяризиращи медиацията като способ и съдържащи информация с указания за ползване функционалностите на разработения по проекта централизиран електронен портал. Видеоклиповете са достъпни на интернет адрес https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo.

Медиацията е един от алтернативните способи за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура, насочени към подобряване достъпа до правосъдие.
Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и във всички случаи, когато Законът позволява това.