Прокуратура

Христо Христов встъпи в длъжност окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Днес Христо Христов встъпи в длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Велико Търново, с ранг „ прокурор във ВКП и ВАП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна, Таня Недкова.

Прокурор Христов е избран за длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13.11.2019 г.

В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – В. Търново, представена пред ВСС, прокурор Христов е набелязал като приоритетни цели за развитие й: повишаване на нивото на срочност на решаване на преписките, повишаване качеството на прокурорската и следователската работа, подобряване на квалификацията на магистрати и служители, запазване на челното място на ВТОП по малък брой върнати от съда дела. В концепцията обръща и важно място на решаване на социално- битовия проблем на Окръжна и Районна прокуратури във В. Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурори и служители.

При изслушването на г-н Христо Христов, членовете на ВСС посочиха, че той е участвал в екипа, който изключително добре се е справил с управлението на окръжната прокуратура, има добър административен опити и се ползва с авторитет сред колегите, изключително деен и с ясни виждания какво може да се направи за развитието на Окръжна прокуратура – В. Търново.

 

Г-н Христов има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като е преминал последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. В органите на съдебната власт е започнал като съдебен кандидат през 1999 г. От 2000 г. до 2006 г е следовател в Окръжна следствена служба – Велико Търново. От 2006 г. е назначен като прокурор в Районна прокуратура – Елена, като от 2009 г е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – В. Търново. От 2012 г., с решение на ВСС  е назначен за заместник на административен ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-В. Търново, като в момента е изпълняващ функциите административния ръководител – окръжен прокурор на същата прокуратура. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“. За професионалната си дейност е многократно поощряван.