Икономика

Фирми са застрашени от глоби заради неподадени годишни финансови отчети за 2020 г.

Национална агенция за приходите предупреждава близо 200 000 фирми за възможността да бъдат санкционирани, тъй като не са подали годишните си финансови отчети за 2020 г.
Данните търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, които не са представили отчетите си в срок до 30 септември 2021 г., са подадени в НАП от Агенция по вписванията. Тези фирми ще получат писма или телефонно обаждане от приходната агенция, с които ще бъдат информирани за възможните санкции, както и ще бъдат поканени да се явят в НАП в 7-дневен срок от получаване на тази информация, за да им бъде връчен акт за установяване на административни нарушения.
Санкциите, предвидени за неподаване на финансов отчет, са глоба от 200 до 3000 лв. и имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 % от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният отчет, но не по-малко от 200 лв.