Икономика

Фирмите ще обявяват действителния си собственик

Фирмите са задължени да обявяват действителните си собственици от 01.02.2019г. Изискването бе прието с промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари през март 2018г. Влизането им в сила бе предвидено за 01.10.2019 г., но бе отложено заради изготвянето на правилник за прилагането им. С почти 4 месеца закъснение на

08.01.2019г. тази година правилникът бе обнародван в Държавен вестник бр. 3 и се даде ход на процедурата по обявяването на действителните собствениците на юридическите лица. От 01.02.2019г. до 31.05.2019г. е срокът за подаване на декларация с данните на физическите лица и притежаваните от тях права по партидата на фирмите в Търговския регистър, регистър БУЛСТАД  и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Информацията за собствениците обявена в регистрите няма да бъде публична. Достъп до нея ще имат ДАНС, БНБ, КФН, както и от 35 други групи лица като застрахователи, банки, правни консултанти,които по закон са длъжни да извършват комплексна проверка на клиентите си.

Санкциите предвидени в закона за фирми, които не са спазили изискванията, са глоби в размер от 1000 до 20 000 лв. При продължително забавяне юридическите лица ще бъдат глобявани всеки месец до вписване на информацията в регистрите.

 

Диана Колева