Образование

Ученици от държавни, общински и частни училища с допълнителен достъп до изкуства по програма „Заедно в изкуствата и в спорта”

Министерството на културата участва в изработването на Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”, съвместно с Министерството на образованието и науката и с Министерството на младежта и спорта. Програмата е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Общият бюджет на програмата е 90 000 000 лв., като за модул изкуства са предвидени 48 000 000 лв.  Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

Сред целите на програмата са: осигуряването на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи за колективни изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Допустими бенефициенти са държавни и общински училища и Национален дворец на децата (НДД). Частно училище може да участва в реализиране на дейности по националната програма само в партньорство с държавно или общинско училище.

Срок на изпълнение на програмата е учебната 2022/2023 година.

Срокове на подаване: Документите по т. 10.2. – придружителното писмо, решението на педагогическия съвет; формулярът/ формулярите за кандидатстване и декларацията за липса на двойно финансиране, се изпращат по електронен път в съответното РУО в срок до 45 дни след приемане на Националната програма с решение на Министерския съвет. Един ученик има право да бъде включен само в една група/отбор.

Комисия, определена със заповед на началника на РУО, в срок до 30 дни след последния срок на подаване на документите от училищата, преглежда и обобщава подадената информация, след което изготвя списък с училищата и включените групи/отбори и го изпраща в Националния дворец на децата.