Образование

Учебните занятия на студентите задочници във ВТУ ще се проведат в смесена форма

За периода 1 – 30 септември учебните занятия на студентите в задочна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2021 – 2022 г. да се проведат в смесена форма – присъствено и електронно (с отдалечен достъп), при спазване на предварително обявеното разписание и на противоепидемичните мерки. Студентите имат право самостоятелно да избират начина на участие в провежданите учебни занятия (присъствено и/или с отдалечен достъп). Това се посочва в заповед на ректора на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов.

„Преподавателите се задължават да провеждат учебните занятия присъствено и да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на учебната 2021 – 2022 г. с електронни средства за обучението на студентите в задочна форма на обучение съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи, приет с Решение на Академичния съвет от 27.07.2020 г.

Полагането на изпитите/текущите оценки на студентите в задочна форма на обучение да се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т. 2 от тази заповед. Всеки преподавател до 30 септември 2021 г. да публикува информация с изискванията и началния час за провеждането на изпита в електронната система Е-преподавател.

Събитията, планирани в посочения период, да се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно, да бъдат отложени.

Всички административни сгради и корпуси на Великотърновския университет, на Филиала във  Враца и на Педагогическия колеж в  Плевен да продължат работа с установеното работно време при спазване на действащите противоепидемични мерки – физическа дистанция, хигиена и дезинфекция, носене на защитни маски“, се нарежда още в заповедта.