Образование

Учебната година във ВТУ ще приключи дистанционно, администрацията ще работи от 4 май

Проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, със заповед от днес, внесе яснота как ще приключи учебната година и как ще се проведат изпитните сесии във вуза.

Учебните занятия до края на летния семестър на учебната 2019-2020 г. ще се осъществяват електронно. Редовната изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение след средно образование ще бъде удължена до 17.05.2020 г., с изключение на студентите от спец. „Право” – задочно обучение, за които редовната изпитна сесия се удължава до 21.06.2020 г.

Поправителната изпитна сесия за студентите в задочна форма на обучение след средно образование ще се проведе по утвърдения график от 01.06.2020 г. до 14.06.2020 г., с изключение на студентите от спец. „Право” – задочно обучение, за които поправителната изпитна сесия трябва да се проведе едновременно със студентите от редовна форма на обучение от 22.06.2020 г. до 05.07.2020 г.

Редовната изпитна сесия за студентите в редовна форма на обучение след средно образование ще се проведе по утвърдения график от 01.06.2020 г. до 21.06.2020 г., а поправителната изпитна сесия ще бъде удължена от 22.06.2020 г. до 05.07.2020 г.

Провеждането на държавните (практико-приложни) изпити на студентите и специализантите, които придобиват професионална квалификация „учител“, се осъществява съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Приложение 2. Процедура за електронно (с отдалечен достъп) провеждане на практическата подготовка и на държавните (практико-приложни) изпити на студентите, които придобиват професионална квалификация „учител“ в ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и Център по квалификация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и трябва да приключи до 15.06.2020 г.

Първата държавна изпитна сесия за всички специалности ще бъде удължена от 22.06.2020 г. до 15.07.2020 г., а за специалност „Право” втората държавна изпитна сесия ще се проведе от 01.06.2020 г. до 31.07.2020 г.

Полагането на изпитите/текущите оценки от студентите в редовна, в задочна и в дистанционна форма на обучение ще се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т.1 от тази заповед, с изключение на студентите от спец. „Право”, за които изпитите се провеждат присъствено, а при невъзможност – електронно (с отдалечен достъп).

Полагането на изпитите/текущите оценки от студентите във Филиала в гр. Враца и в Педагогическия колеж в гр. Плевен ще се осъществява електронно (с отдалечен достъп) съгласно изискванията на Правилника, посочен в т.1 от тази заповед.

Приемането на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити ще се извършва само по електронен път чрез системата e-прием до 29.05.2020 г.

До края на м. юни 2020 г. се преустановят всички масови мероприятия, провеждани във Великотърновския университет, в Педагогическия колеж в гр. Плевен и във Филиала в гр. Враца, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др.

Считано от 04.05.2020 г., ще бъдат отворени всички административни сгради на Великотърновския университет, на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен, като се възстанови присъствената работа на общата, специализираната администрация и помощния персонал при спазване на предписаните санитарно-хигиенни мерки.

Ректорът забранява всякакви командировки и служебни пътувания в чужбина, както и приемането на чуждестранни преподаватели и студенти до края на м. юни 2020 г.