Спорт

Установиха правилата за провеждане на тренировките по тенис

Тренировки по тенис са разрешени са картотекирани състезатели и любители – мъже, жени, младежи и девойки, деца.

Организирането и провеждането на тренировки е възможно и допустимо само на открити спортни тенис кортове – собственост на или използвани на договорно основание от тенис клубове – членове на БФТ. Тези спортни съоръжения задължително следва да отговарят на техническите изисквания (размери на игралното поле и минимално отстояние между два тенис корта) и изискванията за безопасно практикуване на спорта тенис, описани по-долу.

 

ДОСТЪП ДО И ПРЕСТОЙ НА ТЕНИС КОРТОВЕ

Общият принцип за използване на тенис кортовете следва да бъде: Идвам на корта само, за да играя тенис; Спазвам задължителната дистанция; Веднага си тръгвам след приключване на тренировката

– Разрешени са само индивидуални занимания на един тенис корт. На този етап не се допускат игра на двойки и групови занимания!- – Минимално разстояние между хората – 2.5 м. (Два метра и петдесет сантиметра);
– Не се допускат контакти извън процеса на игра и тренировка, както и престой на тенис базата преди и след приключване на тренировката;
– При наличие на задължително изискване за използване на предпазни маски, въведено с нормативен или административен акт на държавен или общински орган, на корта се влиза с маска, по време на тренировъчната дейност маските могат да се махнат, но се слагат задължително отново преди напускане на корта.
– Влизането и напускането на тенис комплекса става по директен път, при спазване на указана от тенис клуба еднопосочна посока на движение на територията на тенис клуба;
– Маркират се зони за изчакване преди влизане за игра на корта, позволяващи да се осигури минимална дистанция от 2.5 метра между всички ползватели на кортовете и да се избегне участниците в следващата тренировка/игра да чакат директно на корта. Препоръчва се всички участници в тренировката/играта, да бъдат на територията на тенис клуба не по-рано 10 минути преди началния час на тренировката;
– До получаване на разрешение от здравите власти, на корта не следва да има пейки или столове, а ако има такива трайно прикрепени към терена – те следва да са покрити и да не се използват.
– Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на клуба (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които все играч лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци, генерирани по време на тренировъчната игра, се изхвърлят задължително в специален кош за отпадъци с капак или в двоен плик;
– Не се допуска достъп до корта без предварително запазен (по телефон, електронна поща или онлайн резервационна система) час за тренировка/игра между любители.
– Забранява се ръкостискането между играчите и между играчите и треньорите;
– Всички уреди за поддръжка на кортовете – четки, валяци, четки за линии, маркучи за поливане на клей настилката се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.
– Силно препоръчително е да се избягват смени на игралните полета, а ако това се налага – това да се извърша от различни страни на мрежата от всеки от играещите на корта.
– Всеки играещ използва собствени маркирани топки или собствени топки, които са от различен бранд (напр. единият играч е с топки марка „Х“, а другият играч е с топки марка „У“. Собствените топки могат да се вземат с ръка, чуждите могат да се докосват само с ракетата. При тренировъчно занимание с треньор – само треньорът може да докосва топките с ръка, обучаваният играч/любител събира топки само с кош, тръба или ръкавици за еднократна употреба.
Като алтернативна мярка, тенис клубовете могат да приемат правило за игра с ръкавици за еднократна употреба, с цел избягване на пряк досег на играещите до топките или други съоръжения на корта.
– Родители или други придружаващи деца за индивидуална тренировка не могат да пребивават на територията на тенис комплекса по-рано от 5 мин. преди началото на тренировката, по време на тренировката, като и 5 мин. преди края на тренировката, след завършването на която следва да напуснат веднага с непълнолетното лице, което придружават на тенис комплекса.
– На всички ползватели на кортовете се препоръчва да идват в тенис комплекса индивидуално, по възможност с лично превозно средство, в тренировъчна екипировка.

 

ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

– Задължителна дезинфекция на входа на кортовете, вратите към кортовите клетки преди и след всяка тренировка;
– Ясно да се означат кортовете за тренировка с треньор и тези за игра между любители;
– Не се допуска използването на тренировъчни стени и други малки съоръжения на територията на тенис комплексите;
– Не се допуска да функционират детски площадки и/или съоръжения за детски игри (ако има такива изградени на територията на тенис комплексите).

 

СЪБЛЕКАЛНИ, САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

– Съблекалните не могат да се използват за срок от 2 (две) седмици след влизане в сила на разрешението на държавните здравни власти за провеждане на тренировки на открито или до изменение на тези Правила от страна на БФТ, след съгласуване със здравните власти в страната, което от двете настъпи по-рано;
– Санитарните помещения (тоалетни) могат да се използват само от едно лице едновременно. Те задължително следва да са снабдени с хартиени кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и следва да се почистват и дезинфектират най-малко веднъж на всеки кръгъл час.

 

ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И КАФЕТЕРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕНИС КЛУБА

За срок от 2 (две) седмици след влизане в сила на разрешението на държавните здравни власти за провеждане на тренировки на открито или до изменение на тези Правила от страна на БФТ, след съгласуване със здравните власти в страната, което от двете настъпи по-рано, заведения за обществено хранене и кафетерии на територията на тенис клубове в страната не могат да функционират.

 

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ

– Всеки желаещ състезател/треньор/любител следва да е записал предварително час за тренировка/игра по телефон или по електронна поща с администрацията на клуба. При наличие на online система за резервации в даден тенис клуб, всички записвания следва да се извършват задължително само чрез тази система.
– Преди да получи достъп до корта, всеки състезател, треньор и/или любител следва да е попълнил и предоставил в администрацията на тенис клуба анкетна карта (декларация) относно здравословното му състояние, съдържанието на която се съгласува с РЗИ. За всички участници в националните отбори (всички възрастови групи), БФТ допълнително организира и задължителни медицински тестове (включващи и COVID-19 тестове) преди започване на тренировъчната дейност;
– Препоръчително е заплащането на ползването на кортовете се извършва предварително по банков път или с банкова карта посредством терминал в тенис клуба. При приемане на заплащане използването на тенис кортовете в брой, служителите на клуба са длъжни да приемат заплащането на обособено място в тенис клуба, което се дезинфекцира след всяко посещение на посетител, както и да носят защитна маска и ръкавици
– Лица без предварителна резервация на час за ползване на корт, не се допускат в тенис комплекса

 

ОТГОВОРНИК ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Всеки тенис клуб е длъжен да назначи преди предоставяне на достъп до тенис кортовете на своя клуб „Отговорник за прилагане на хигиенни и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 епидемията“. В клубовете, които разполагат с административен директор – той ще изпълнява тази роля, а в по-малките клубове – това ще е главният треньор на клуба.

Всеки тенис клуб следва да предостави имената, телефонен номер и електронен адрес на своя отговорник на БФТ.

Отговорникът за прилагане на хигиенните и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 епидемията е длъжен да:

а) разпространи правилата, при които може да се упражнява тренировъчна дейност от състезатели, треньори и любители на територията на съответния тенис клуб – в писмен вид и с илюстративен материал (табели/знаци);

б) контролира строгото спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки на територията на тенис клуба, както от служителите му, така и от ползвателите на тенис кортовете и при изпълнение на които може да се провежда тренировъчна дейност на територията на тенис клуба
в) поддържа връзка с компетентните държавни и местни органи, включително РЗИ, МВР, общинска/районна администрация, а така също и БФТ.

В правомощията на това лице ще бъде да не допусне до тренировка/игра на кортовете лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки, предвидени в Правилата на БФТ, както и преустанови тренировка на такива лица на кортовете на съответния клуб и да ги отстрани от територията на клуба ако те не спазват оповестените правила преди, по време на игра и след тренировката.