Образование

Успешно приключи първият мониторинг върху въвеждането на иновация в ОУ „Бачо Киро“

С положително становище приключи първият мониторинг върху въвеждането на иновация при управлението на училището и образователния процес в ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново. Комисия за иновативните училища към МОН извърши проверка на осъществените до момента дейности по въвеждане на иновацията, която беше насочена към документацията и създадените продукти, елементи, системи и др. резултат от иновативните дейности. В разговор с родители и учители, участващи в управлението на иновацията, експертите се запознаха с отношението и нагласите към нея. Съставеният протокол показва, че предложената иновация е в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за организация на дейностите в училище. Според оценката в мониторинга резултатите от въведената иновация са много добри. Документацията се води отлично, а иновативните моменти са отразени в училищните Стратегия, планове и длъжностните характеристики на педагогическите специалисти. Идеята е подкрепена от родителската общност на училището, като според председателя на Обществения съвет е „навременна, ефективна и ефикасна за развитието на учителя“.
Във връзка с въвеждането на иновацията индикаторите за измерване постиженията на учениците към настоящия момент показват, че училището е с повишен авторитет, училището ефективно си сътрудничи с родителите на учениците и външни организации или физически лица при развитие на иновативния процес, обменя опит и с други училища.
Великотърновското ОУ „Бачо Киро“ е вписано в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година под № 14. Предложената иновацията е насочена към въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на обучение и организиране по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда. Целта на въведената иновация е развитие, усъвършенстване и модернизиране на управленския модел чрез прилагане на ИКТ. Тя включва: поетапно преминаване към електронно планиране, използване на софтуерни продукти за създаване на училищната документация, разширяване на възможностите за по-обективно оценяване труда на учителите и ръководния персонал, въвличане в диалог по електронен път ученици, родители, представители на училищната общност. Проектът е с продължителност 4 години. В него участват всички педагогически специалисти, ученици и административни служители на училището.