Община

Успешно изпълнение на „Бюджет 2017“ за шестмесечието отчита Община Велико Търново

 

Изготвеният отчет към 30.06.2017 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2017 на Община Велико Търново е съобразен е с Бюджетната прогноза и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите средства и отчита добри показатели по изпълнение на бюджета за първото полугодие, информират от местната администрация в старата столица.

Ключов фактор на финансова политика на Община Велико Търново е успешното реализиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмен период 2014-2020, с които предстои да се осъществят мащабни инвестиционни проекти и програми с пряк ефект върху инфраструктурата, предоставяните социални услуги, заетостта, доходите и конкурентоспособността на територията на община Велико Търново.

От въведения нов „Данък на таксиметровия превоз на пътници“ до момента са събрани 43 833 лв.  В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 30.06.2017 г. са намалели с 411 819 лв. спрямо тези към 30.06.2016 г., което представлява намаление с 24 %.

Предприети са действия за събиране на просрочените задължения, като се очаква техният размер да бъде допълнително намален през следващият отчетен период.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2017 година са в размер на 31 361 617 лева, което в абсолютна стойност е с 2 559 622 лева повече от тези за 2016 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. е в размер на 1 498 700 лева или с 143 500 лв. повече от тази през 2016 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура.

От анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година се установява, че са събрани местни данъци и такси в размер на 13 389 924    лв. от общо планираните за 2017 година 17 897 200 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 795 296 лв. или 80 % изпълнение спрямо плана, събраните данък върху недвижимите имоти – 3 977 814 лв. или 80 % изпълнение, данък върху превозните средства –     2 324 130 лв. или 77 % изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 119 371лв./ от 2017 г. при патентния данък е включен и данъка за таксиметров превоз на пътници/.

От Дирекция „Местни данъци и такси“ през първото полугодие на 2017 г. от Дирекцията са администрирани с 1 144 011 лв. повече приходи в сравнение със същият период на 2016 г. при запазване ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните недобори за периода са в размер на 2 129 645 лева.

 

Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 9 % или в абсолютна стойност с 489 375 лв. Близо 81 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2017  г. е събрана такава в размер на 4 795 296 лв., а към същата дата на 2016 г. – 4 345 800 лв., наблюдава се увеличение от 449 496 лв.

Общия размер на просрочените задължения към 31.12.2016 година на Община Велико Търново е 2 719 574 лв. Към 30.06.2017 г. от тях за изплатени 2 204 540 лв. или 81 % от тях.  Общият размер на Просрочените задължения към 30.06.2017 г. на Община Велико Търново е 1 314 137 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 405 437 лв. спрямо 31.12.2016 г., което представлява  52 % намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на    926 817 лв.,  а тези към 31.12.2016 г. са в размер на 895 648 лв. Тук се наблюдава ръст със   3,5 % или  в абсолютен размер 31 169 лв.

Политиката водена от Община Велико Търново е да не се поемат необезпечени разходи и да се следи разходните ангажименти да не изпадат в просрочие.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Важен момент при  реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да бъде подсигурен собствен финансов ресурс, който да е насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на плащания от Управляващия орган.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към  балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

 

Община Велико Търново се обръща с апел към всички, които дължат местни данъци и такси, наеми и други плащания за изминал период да направят тези плащания своевременно и доброволно, тъй като процедурата по принудително събиране на дължими плащания ги оскъпява с до 30 %.