Икономика

Уредите за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане

Всички уреди за дялово разпределение, които се монтират след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат с дистанционно отчитане. Това е записано в измененията на Закона за енергийната ефективност, с които се променя Законът за енергетиката. Текстовете бяха приети на заседание на Министерския съвет. С тях се регламентира и представянето на потребителите на информация за фактурирането и потреблението на природен газ.

С измененията в българското законодателство се транспонират променените през 2018 г. директиви относно енергийните характеристики на сградите и относно енергийната ефективност. Целта на одобрения от МС проект е да допринесе за постигането на заложените цели в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г.

За постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд, проектозаконът предвижда разработването на дългосрочна национална стратегия за обновяване на жилищните и нежилищните сгради, с хоризонт на изпълнение 2050 г.

Според новите правила, обществените сгради в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м., които разполагат с инсталации за отопление или с комбинирани системи за отопление и вентилация с полезна номинална мощност над 290 kW следва да бъдат оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно.

Проектът регламентира също и определянето на национална цел за енергийна ефективност за 2030 г. За подпомагане на нейното изпълнение се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки. Нов момент в проекта е включването на търговците на течни горива за транспортни цели в обхвата на задължените лица за постигане на енергийни спестявания. За периода 2014-2020 г. те бяха изключени от схемата за задължения.

Във връзка с официално уведомително писмо от Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК за нарушение по изпълнението на различни разпоредби на директивата относно енергийната ефективност, е прецизирана разпоредбата от закона, свързана с отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ. Предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия, вече ще подлежат на задължителни обследвания за енергийна ефективност, гласи друга промяна в закона. Досега те бяха изключени от обхвата на тази дейност.