Политика Социални дейности

Улесняват пенсионирането и получаването на вдовишка добавка

Хората ще могат да се пенсионират по-лесно, предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качени за обществено обсъждане. В нея са предвидени документите, които трябва да бъдат приложени към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване – вдовишка добавка.

Сега законът изисква представянето на удостоверение за наследници, както и от родителите документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината. Друг член в наредбата предвижда възможност за служебно набавяне на тази информация, но само ако съответното удостоверение не е представено от правоимащото лице.

Наредбата изисква още за изплащане на неполучена от починал пенсионер пенсия неговите наследници да представят удостоверение за наследници.

В същото време обаче от 1 март влизат в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от хората да представят документи, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път.

Затова в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлага да отпадане изискването за прилагане на удостоверение за наследници към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или вдовишка добавка, както и при подаване на заявлението за изплащане на пенсията на починал.

Предлага се документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на пенсионни права, да се изискват служебно.
С приемането на предложените промени ще се намали административната тежест в процеса на пенсионното производство за хората при заявяване на наследствени пенсии, добавки по чл. 84 от КСО и изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер, се посочва в мотивите към проекта.

Друга промяна касае осигурителните права на хората, събиращи диворастящи гъби и плодове. С влизането в сила от 1 януари 2024 г. на промени в Кодекса за социално осигуряване те трябва да се осигуряват задължително за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната.

В тази връзка е предложена промяна в наредбата, свързана с установяването и зачитането на осигурителен стаж и осигурителен доход на тези лица. В промените е записано, че осигурителният им стаж и осигурителният им доход се установяват с  регистрите на Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход, съответно осигурителният им доход за месеца, се определя от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски. Тази промяна влиза в сила със задна дата – от 1 януари.