Икономика

Увеличават се строителните разрешителни за нови жилищни сгради

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 112 жилища в тях и с 16 170 кв. м разгъната застроена площ /РЗП/  и на 34 други сгради с 14 452 кв. м РЗП, по данни на отдел „Статистически изследвания“.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 28.0%, жилищата в тях – с 69.7%, а разгънатата им застроена площ – със 114.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 2.9%, а общата им застроена площ – с 38.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 27.3%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 28.7 и 2.3%. При другите видове сгради се регистрира намаление както на броя на издадените разрешителни за строеж с 10.5%, така и на общата им застроена площ – с 14.4%.

През третото тримесечие на 2020 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради с 95 жилища в тях и с 14 805 кв. м обща застроена площ, и на 18 други сгради с 3 897 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 57.9%, жилищата в тях – с 43.9%, а общата им застроена площ със 70.4%. Броят на започнатите други сгради е по-малко с 37.9%, а тяхната РЗП намалява със 78.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на започнатите нови жилищни сгради се увеличава с 11.1%, жилищата в тях – с 50.8%, а разгънатата им застроена площ – с 34.2%. При започнатите други видове сгради се регистрира увеличение с 5.9%, докато общата им застроена площ спада с 25.9%

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:  Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване, на нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:  административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);  други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения