Политика Социални дейности

Увеличават се социалните помощи за най-бедните от 1 юни

По-големи социални помощи ще получават най-бедните от 1 юни. Например максималната помощ за дете до навършване на 16-годишна възраст или до 20-годишна възраст, ако ходи на училище, нараства над два пъти и става 151,20 лв. на месец. Това гласят промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които влизат в сила от 1 юни.

Размерът на месечните социални помощи за всички групи хора в уязвимо положение ще се увеличи значително. Той ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. За настоящата година линията на бедност е 504 лв. С ежегодното увеличение на линията на бедност ще нарастват и изплащаните социални помощи.

Максималният размер на месечната социална помощ за самотно живеещ човек на възраст над 75 години ще се увеличи от сегашните 136,50 лв. на 249,48 лв. За родител, отглеждащ сам дете до 3-годишна възраст, максималната помощ ще се повиши от 99 лв. на 181,44 лв. Освен повишаване на сумите, се увеличава и кръгът от хора, които ще имат право на подпомагане.

Право на месечна помощ от 1 юни ще имат хора и семейства, чийто доходи за предходния месец са по-ниски от определен диференциран минимален доход, гласят промените в правилника. Този диференциран минимален доход се определя като 30% от линията на бедност, коригирана с определен процент в зависимост от групата, към която принадлежи съответният човек.

Например човек, живеещ сам, без значение от възрастта му, ще има право на социална помощ, ако месечният му доход е под 249,48 лв. А размерът на социалната помощ ще бъде разликата между този праг от 249,48 лв. и реално получения доход през предходния месец.

С промените в правилника се акцентира върху включването на подпомаганите хора на пазара на труда. Новите текстове предвиждат срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция “Бюро по труда”, преди човек да има право да подаде заявление-декларация за получаване на социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това дава възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане. Предвижда се времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, да се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин те ще имат повече свободно време и могат да се включат в мерки за обучение, което е фактор за по-бързото им включване на пазара на труда, гласят мотивите за направените промени.

Социалните помощи за децата ще бъдат намалявани, ако не ходят на училище, имат неизвинени отсъствия или не са им поставени задължителните ваксини. В случай, че дете от 4 до 16-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец в училище или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование, месечната социална помощ ще бъде намалявана със 70%. Със същия процент ще бъде намалявана и помощта за деца, които не са преминали през задължителни имунизации или профилактични прегледи. Ако дете от 4 до 16-годишна възраст не учи, определената месечна помощ ще се намалява с 80%. А ако дете от 16 до 18-годишна не учи и не е регистрирано в “Бюро по труда”, месечната помощ ще се намалява с 50%.

За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на хората и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно. От 1 юни тази еднократната помощ може да бъде до трикратния размер на линията на бедност за съответната година, което прави до 1512 лв., гласи Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане. Конкретният размер на помощта се определя със заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане”. Сега тази помощ може да бъде до петкратния размер на гарантирания минимален доход (75 лв.), което прави до 375 лв. на година.

Освен доходите им да са под определения праг за получаване на социални помощи, право на социално подпомагане имат хора, които отговарят на определени условия. Сред тях е да нямат друго собствено жилище освен обитаваното от семейството. С последните промени в правилника се намалява от 5 на 2 години периодът, в който хората не трябва да са продавали или дарявали свой имот, за да получат право на подпомагане.

Предвидени са нови възможности за подкрепа на хора от рискови групи, които до момента не са получавали помощи. За покриване на първоначални нужди на пълнолетни, напускащи резидентен тип социална услуга, ще се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година.

С промените, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, ще има право на целева помощ за срок от три последователни месеца в рамките на една календарна година след започването на работа.

От 1 юни хората ще могат да подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция “Социално подпомагане” в страната. Документи ще могат да се подават и по електронен път.